Privacy

De Stichting Trombosedienst Regio Eindhoven gaat zorgvuldig om met verwerking van persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Wij proberen zo helder mogelijk te beschrijven welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden we dat verwerken en hoe u uw rechten kunt uitoefenen. De Trombosedienst neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft allerlei passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Trombosedienst verwerkt in kader van de diensten die de Trombosedienst aanbiedt.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Stichting Trombosedienst Regio Eindhoven is gevestigd aan Boschdijk 1119 te Eindhoven.

Welke persoonsgegevens verwerkt Trombosedienst?

Trombosedienst kan de volgende gegevens verwerken:

Gegevens die u als patiënt of uw behandelend arts aan ons verstrekt, zoals:

 • BSN nummer
 • naam
 • adres
 • postcode en woonplaats
 • telefoonnummer(s)
 • e-mailadres
 • geslacht
 • geboortedatum
 • uw huisarts met adresgegevens
 • datum contact
 • behandelend arts
 • aangevraagde behandeling
 • reden van behandeling
 • anamnestische gegevens
 • uw apotheek met adresgegevens
 • relevante medicatie
 • verzekeringswijze, evt. verzekeraar en inschrijfnummer

 Cookies

De website van Trombosedienst maakt gebruik van cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en informatie over het bezoek en gebruik van de website te verkrijgen. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, dan is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde gedeeltes van onze website.

Voor welk doel gebruikt de Trombosedienst persoonsgegevens?

Antistollingsbehandeling

De Trombosedienst verwerkt persoonsgegevens om uw antistollingsbehandeling uit te kunnen voeren. Wij gebruiken deze persoonsgegevens bijvoorbeeld voor het vaststellen van uw dosering, het versturen van een factuur en voor communicatie doeleinden . Ook gebruiken wij de gegevens om aan informatieverzoeken te kunnen voldoen van uw medebehandelaars als u daar uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.

Inschakelen derden

De Trombosedienst kan derde partijen als onderaannemer inschakelen bij het uitvoeren van haar diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens heeft Trombosedienst de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden worden verwerkt.

Verwerking van gegevens op websites en portalen van Trombosedienst

Wij verzamelen en gebruiken gegevens op onze website en portalen in de eerste plaats om onze diensten te leveren en voor communicatie doeleinden. Gegevens worden daarnaast gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteit van onze diensten en website.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden buiten Trombosedienst, tenzij:

 • wij uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken of wijzigen. 
 • voor verwerking door ingeschakelde onderaannemers. Wij kunnen persoonsgegevens aan door ons ingehuurde partijen verstrekken om deze voor ons te verwerken, dit uitsluitend volgens onze aanwijzingen en in overeenstemming met deze privacyverklaring, schriftelijk afgesproken geheimhouding en beveiligingsmaatregelen. 
 • wij aan wettelijke verplichtingen moeten voldoen. Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden buiten Trombosedienst verstrekken als wij redelijkerwijs mogen aannemen dat toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens nodig zijn om te voldoen aan wet- en regelgeving en om onze belangen, de veiligheid van Trombosedienst medewerkers, onze klanten of het publiek in overeenstemming met de wet te beschermen.

Hoe lang bewaart de Trombosedienst uw gegevens?

De Trombosedienst bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. De bewaartermijn van gegevens kan verschillen en is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Inzage, bezwaar, correctie, overdracht en verwijdering van uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, correctie, verwijdering en een (digitaal) kopie overdracht van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of uw toestemming intrekken of wijzigen. De Trombosedienst hanteert voor dit doel een verwerkingsregister en een opt-in registratie.

Een verzoek tot inzage, bezwaar, correctie, verwijdering of overdracht van een kopie van uw gegevens kunt u doen door een brief te sturen of ons e-mailen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan de Trombosedienst, t.a.v. de Functionaris voor de gegevensbescherming. Boschdijk 1119, 5626 AG Eindhoven, Nederland of .

U ontvangt van ons binnen 4 weken een schriftelijk antwoord op uw verzoek. Wij zullen aan uw verzoek voor verwijdering voldoen tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen of omdat we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting waarbij we bepaalde gegevens niet mogen verwijderen.

Informatiebeveiliging

Wij nemen alle redelijke en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de Trombosedienst, en de gegevens van onze patiënten te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging. Hiervoor conformeert Trombosedienst zich aan NEN7510, een normenkader voor informatiebeveiliging in de zorg.

Als onverhoopt ondanks alle beveiligingsmaatregelen zich toch een beveiligingsincident voordoet dat waarschijnlijk nadelige gevolgen voor uw privacy zal hebben, zullen wij u en de relevante autoriteiten zo snel mogelijk informeren over het incident.

Toepasselijkheid en wijzigingen

Deze privacyverklaring van de Trombosedienst is van toepassing op alle diensten, websites en portalen van de Trombosedienst. De meest actuele versie van deze privacyverklaring is altijd op onze website www.tdre.nl te vinden. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u persoonlijk informeren over de veranderingen.